Vay nhanh là gì?

Jan 11, 2022 2 min read
Vay nhanh là gì?

Vay nhanh là một loại cho vay trong DeFi mà bạn không bắt buộc phải khóa bất kỳ bảo đảm hoặc tài sản thế chấp nào, tức là đây là một khoản vay không thế chấp. Điểm bắt buộc là khoản vay phải được vay và cũng được hoàn trả trong cùng một giao dịch (tức là trong một khối duy nhất).

Thoạt đầu, tiện ích của một khoản vay trong đó khoản tiền đã vay phải được trả lại trong một thời gian ngắn có thể có vẻ không khả quan. Tuy nhiên, thực tế là chuỗi khối Ethereum (và những chuỗi khối khác giống như nó) có thể lập trình được, tức là người ta có thể viết mã các hướng dẫn trong hợp đồng thông minh để tận dụng khoản vay trong một giao dịch duy nhất.

Quy trình điển hình mà một thao tác vay nhanh bao gồm: vay nhanh, mua tài sản với giá thấp, bán tài sản với giá cao hơn, trả lại khoản vay và bỏ túi lợi nhuận chênh lệch giá. Mặc dù đây là một mô hình đơn giản nhưng các hành động xảy ra giữa vay và trả có thể trở nên cực kỳ phức tạp đòi hỏi kiến thức chuyên sâu. Giao thức cung cấp khoản vay, mặc dù không yêu cầu bất kỳ tài sản thế chấp nào (tức là bảo mật), được giữ an toàn bởi thực tế là toàn bộ quy trình được thực hiện trong một giao dịch. Có nghĩa là, nếu các hành động không thành công tại bất kỳ thời điểm nào, thì toàn bộ quá trình sẽ bị đảo ngược và không có giao dịch nào được thực hiện. Liên quan đến chuỗi khối,  số tiền cho vay không bao giờ rời khỏi giao thức, bất kể sự thành công của vay nhanh, vì số tiền được trả lại trong cùng một giao dịch.

Vay nhanh đã được phổ biến bởi giao thức Aave và khá phức tạp để sử dụng. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều nền tảng khác nhau cho phép người ta sử dụng vay nhanh mà không cần đòi hỏi quá nhiều kiến thức lập trình.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.