Mã thông báo quản trị là gì?

Jan 11, 2022 2 min read
Mã thông báo quản trị là gì?

Các mã thông báo trên chuỗi khối có nhiều chức năng khác nhau dựa trên mục đích sử dụng của chúng như với vai trò phương tiện thanh toán, cổ phần trong một bể thanh khoản hoặc quyền sở hữu tài sản kỹ thuật số.

Nhiều DAO muốn cộng đồng của mình tham gia vào quá trình ra quyết định quản trị đã phát hành ra mã thông báo quản trị. Mặc dù thế, nhiều mã thông báo quản trị cũng có khả năng lưu trữ giá trị đáng kể và được trao đổi mua bán trên sàn giao dịch phi tập trung và tập trung khác. Ngoài ra, các mã thông báo quản trị được thu thập theo những cách sau.

Airdrop cho cộng đồng người dùng theo một tiêu chí nhất định thường là sử dụng sản phẩm của giao thức dựa trên dữ liệu thu thập được trên chuỗi khối thường được gọi là retroactive. Ngoài ra, mã thông báo quản trị còn được được thu thập như một phần thưởng bằng cách gửi mã thông báo gốc của giao thức hoặc mua trái phiếu mà giao thức phát hành.

Một khi dự án đưa ra các đề xuất quản trị thì bất cứ ai sở hữu mã thông báo quản trị sẽ có quyền bỏ phiếu theo tỷ lệ số mã thông báo được giữ trong ví. Tuy nhiên, chính điều này dẫn đến vấn đề thao túng giao thức từ những ví cá voi hay ví của thành viên dự án. Ngoài ra, một số nhà đầu tư chỉ mua những mã thông báo quản trị này với mục đích đầu cơ mà không quan tâm đến quá trình quản trị của nó.

Một lý do khác nữa là quá trình bỏ phiếu diễn ra trên chuỗi nên chi phí gas để thực hiện đối với một số bộ phận người dùng với khối lượng nhỏ cần phải cân nhắc. Snapshot là một giải pháp thay thế cho vấn đề này với ưu thế không cần phí gas để thực hiện quyền bỏ phiếu với mục đích tăng tỷ lệ tham gia của cộng đồng.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.