Tỷ lệ trượt giá là gì?

Jan 11, 2022 2 min read
Tỷ lệ trượt giá là gì?

Trượt giá là một đặc trưng của thị trường tài chính hiện đại với tốc độ cao nơi mà giá mà tại đó một lệnh được yêu cầu không giống với giá được thực hiện. Điều này xảy ra do giá thay đổi trong một khoảng thời gian nhỏ cần thiết để thực hiện đơn đặt hàng. Sự trượt giá là kết quả của hoạt động giao dịch được thực hiện bởi các chương trình máy tính tốc độ cao, phản ứng với những thay đổi của thị trường nhanh hơn nhiều so với con người vận hành.

Trong lĩnh vực tài chính phi tập trung,  sàn giao dịch thường cung cấp thông tin về mức trượt dự đoán trước khi người dùng đưa ra bất kỳ lệnh mua hoặc bán nào. Ảnh hưởng của trượt giá đối với giá có thể tích cực hoặc tiêu cực; tức là nó có thể mang lại lợi ích cho người dùng hoặc gây hại cho họ tùy thuộc vào hướng mà nó xảy ra. Để giữ mức độ khó đoán định như vậy ở mức tối thiểu, các sàn giao dịch phi tập trung cung cấp các cài đặt trượt giá trong đó có thể xác định khả năng chịu trượt giá (thường là 1 - 3%). Trong quá trình thực hiện lệnh, nếu phần trăm trượt giá vượt quá giới hạn này, thì giao dịch sẽ không được thực hiện và lệnh bị hủy.

Một chiến lược khác để đối phó với sự trượt giá bao gồm chia nhỏ một lệnh thành các giao dịch nhỏ hơn. Sự trượt giá khó dự đoán nhất khi có những đơn đặt hàng lớn được yêu cầu cho một loại tiền tệ có tính thanh khoản tương đối thấp, tức là số lượng một loại tiền tệ có sẵn để hoán đổi cho một tài sản nhất định là tương đối thấp. Do đó, việc chia đơn hàng thành nhiều phần nhỏ hơn đôi khi có lợi để tránh bị bất ngờ. Tuy nhiên, người ta phải cân nhắc vì nhiều giao dịch có thể dẫn đến chi phí gas cao (được tính cho mỗi giao dịch riêng lẻ). Chiến lược này không khả thi khi giá gas hiện hành trên mạng cao.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.