Tỷ lệ lãi suất hoạt động như thế nào trong DeFi?

Jan 11, 2022 2 min read
Tỷ lệ lãi suất hoạt động như thế nào trong DeFi?

Một điểm khác biệt quan trọng giữa DeFi và CeFi (tài chính tập trung) trong cho vay và đi vay là lãi suất thường được tính cho từng khối trên chuỗi, theo cung và cầu đối với từng tài sản cụ thể. Ví dụ: nếu thị trường tiền tệ cho ETH nhỏ hơn thị trường tiền tệ cho DAI và có nhu cầu bằng nhau cho cả hai, thì lãi suất cho vay đối với ETH sẽ cao hơn lãi suất cho DAI, khuyến khích người dùng cho vay ETH của họ trong giao thức.

Mặc dù đây là một cải tiến đối với lãi suất của CeFi, vốn không thể đáp ứng nhu cầu thị trường nhanh chóng, nhưng điều đó cũng có nghĩa là bạn cần phải liên tục cập nhật lãi suất nếu bạn muốn có chỉ số  tốt nhất. Nó cũng áp dụng cho lãi suất đi vay, vì vậy bạn cần theo dõi các thay đổi để biết mình sẽ cần trả lại bao nhiêu lãi suất. Nếu bạn cho vay mà không cần giám sát quá nhiều và thường xuyên, Aave cũng cung cấp một công cụ vay ổn định, không thay đổi trong ngắn hạn.

Theo khía cạnh thực tế hơn, việc sử dụng Dapps cho vay và đi vay cũng tương tự như sử dụng DEX. Tất cả những gì bạn cần là một chiếc ví và bạn đã sẵn sàng: truy cập trang web Dapp, kết nối ví của bạn và chọn mã thông báo bạn muốn cho vay hoặc vay.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.