Thị trường tập trung là gì?

Nov 30, 2021 1 min read
Thị trường tập trung là gì?

Quan điểm chính của thị trường tập trung là tất cả các lệnh đều được một sàn giao dịch trung tâm thực thi mà không có thực thể hay các nhà xác nhận mạng lưới cạnh tranh nào khác. Trên thị trường tập trung, giá của các hàng hóa khác nhau được hiển thị trên sàn giao dịch là giá duy nhất có sẵn cho tất cả công chúng. Sở giao dịch chứng khoán New York là một ví dụ điển hình về thị trường tập trung. Tất cả giá thầu (tức là lệnh mua) sẽ được chuyển đến một sàn giao dịch nơi chúng được khớp một cách thích hợp với một lệnh hỏi (tức là lệnh bán).

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.