Thị trường phi tập trung là gì?

Nov 30, 2021 1 min read
Thị trường phi tập trung là gì?

Một thị trường tiền mã hóa thông thường là phi tập trung, có nghĩa là công nghệ chuỗi khối cho phép các thành viên có thể thỏa thuận trực tiếp với nhau mà không phải dựa trên một thực thể đáng tin thứ ba nào cả chẳng hạn như là ngân hàng. Nếu mọi việc suôn sẻ như dự tính ban đầu thì mọi người không cần phải ở cùng một nơi để giao dịch được thông qua, mà họ chỉ cần kết nối với một nút mạng cụ thể nào đó để dữ liệu giao dịch của họ được xác nhận. Một thị trường phi tập trung chính là ví dụ điển hình của mạng lưới ngang hàng.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.