Thanh lý là gì?

Jan 11, 2022 3 min read
Thanh lý là gì?

Trong DeFi, thanh lý là một sự kiện xảy ra khi một khoản vay trở lên thế chấp dưới, tức là khi giá trị của tài sản thế chấp đã ký gửi giảm xuống dưới một ngưỡng nhất định. Đây là một kết quả tiêu cực nghiêm trọng đối với người vay. Ngoài biến động giá tăng cao, thanh lý là một trong những rủi ro lớn liên quan đến việc tận dụng một vị thế thông qua vay.

Do tính chất dễ bay hơi của nhiều loại tiền điện tử, việc thanh lý diễn ra phổ biến trong DeFi; đặc biệt là trong các sự kiện thị trường sụp đổ. Chúng hoạt động như một cách để bảo vệ người cho vay khỏi rủi ro mất vốn khi người đi vay thua lỗ đáng kể.

Trong DeFi, người đi vay hiện được yêu cầu thanh toán quá mức các khoản vay của họ với tỷ lệ tài sản đảm bảo (CR)> 1. Điều này có nghĩa là giá trị của tài sản thế chấp đã ký gửi lớn hơn số tiền đã vay. Tài sản thế chấp này sẽ được thanh lý (tự động bán) để trả lại cho người cho vay, nếu tỷ lệ khoản vay trên giá trị hoặc LTV rơi xuống một ngưỡng nhất định.

LTV đóng vai trò như một chỉ báo về mức độ rủi ro mà người cho vay sẵn sàng cung cấp. Nó là tỷ lệ giữa số tiền cho vay được cung cấp và giá trị yêu cầu của tài sản thế chấp.

Ví dụ: một nền tảng cho vay tiền điện tử có thể ấn định tỷ lệ LTV cho ETH là 80%, có nghĩa là bằng cách sử dụng 1.000 đô la ETH làm tài sản thế chấp, người dùng có thể vay tới 800 đô la bằng một loại tiền tệ khác, chẳng hạn như DAI. Điều này dẫn đến CR ban đầu là 1,25 tuy nhiên người dùng cần được theo dõi thường xuyên để đảm bảo CR của khoản vay vẫn trên mức tối thiểu cho phép tránh rủi ro thanh lý không đáng có.

Trong ví dụ này, tài sản thế chấp là tài sản dễ bay hơi (ETH) và khoản vay là đồng ổn định (DAI). Nếu giá ETH giảm xuống dưới ngưỡng thanh lý của khoản vay, khoản vay được coi là không được thế chấp và có thể bị thanh lý.

Tại thời điểm này, nền tảng cung cấp khoản vay cho người thanh lý (thường là bot tự động), những người trả lại số tiền đã vay cho người cho vay và mua tài sản thế chấp với mức chiết khấu, bỏ túi phần chênh lệch để thanh toán cho dịch vụ. Trong ví dụ trên, khi thanh lý, người vay sẽ mất 1.000 đô la ETH của họ và còn lại 800 đô la DAI đã vay.

Có nhiều cách khác nhau để giảm thiểu rủi ro thanh lý khi vay tiền điện tử, bao gồm giám sát và duy trì CR cao (có thể được bổ sung thêm tiền ký quỹ nếu cần), sử dụng đồng ổn định (làm tài sản thế chấp hoặc tài sản đi vay, hoặc cả hai), hoặc sử dụng tài sản có độ biến động thấp hơn.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.