Tạo lập thị trường tự động là gì?

Jan 11, 2022 1 min read
Tạo lập thị trường tự động là gì?

Một số sàn giao dịch phi tập trung dựa vào các bể thanh khoản để cung cấp thanh khoản cho thị trường cho một cặp mã thông báo nhất định. Điều này hoạt động bằng cách gửi hai mã thông báo này vào một bể thanh khoản của một giao thức theo một tỷ lệ cụ thể (phổ biến nhất là giá trị của hai tài sản này ngang bằng nhau). Sau đó, bất cứ người dùng nào cũng có thể giao dịch cặp mã thông báo này bằng cách hoán đổi tài sản này sang tài sản kia.

Không giống với mô hình sổ lệnh, giá không được xác định theo đơn đặt hàng và lệnh yêu cầu, mà tự động đáp ứng cung cầu thông qua hợp đồng thông minh gọi là Tạo lập thị trường tự động (AMM). Mô hình AMM đơn giản nhất chính là mô hình sản phẩm không đổi đã được Uniswap sử dụng để điều chỉnh giá bằng cách giữ cho tích số của hai tài sản không đổi. Do đó, khi một trong hai tài sản có nhu cầu lớn, giá của hai tài sản sẽ được tự động điều chỉnh để đảm bảo tài sản vẫn giữ nguyên giá trị. Hơn nữa, giá luôn phản ánh giá trên các sàn giao dịch khác do chênh lệch giá: ngay khi có sự khác biệt, các nhà kinh doanh chênh lệch giá (thường là các chương trình tự động) sẽ tham gia vào để kiếm lời từ chênh lệch giữa 2 sàn này tạo ra giá mới trên toàn thị trường.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.