Tài sản tổng hợp là gì?

Jan 11, 2022 2 min read
Tài sản tổng hợp là gì?

Tài sản tổng hợp là một dạng tài sản tiền điện tử lấy giá trị từ một số tài sản khác trong hệ sinh thái, có thể nằm trên hoặc ngoài chuỗi khối. Chúng được coi là một dạng tài sản phái sinh.

Các công cụ phái sinh, theo thuật ngữ truyền thống, là các hợp đồng cấp cho chủ sở hữu các quyền đặc biệt để mua hoặc bán một số tài sản cụ thể với mức giá xác định trước. Các công cụ phái sinh là một cách để tăng hoặc giảm bớt rủi ro trong điều kiện một bên thực sự sở hữu tài sản.

Các tài sản tổng hợp dưới dạng mã thông báo này chính là các đại diện kỹ thuật số của các công cụ phái sinh. Chúng duy trì những lợi thế vốn có của tiền điện tử như khả năng tạo không cần phép và tính thanh khoản toàn cầu, đồng thời khắc phục một vấn đề quan trọng của công cụ phái sinh truyền thống: rủi ro tập quyền. Điều này có nghĩa là không có thực thể trung tâm nào có quyền kiểm soát đặc quyền đối với việc tạo và thanh lý các công cụ phái sinh.

Tài sản tổng hợp cực kỳ tiềm năng vì khả năng token hóa bất kỳ tài sản thế giới thực nào trên chuỗi khối bao gồm cả tác phẩm nghệ thuật văn hóa (ví dụ: meme, âm nhạc, tranh vẽ) và các đặc quyền pháp lý (ví dụ: cho thuê nhà ngắn hạn).

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.