Tài chính phi tập trung là gì?

Jan 11, 2022 1 min read
Tài chính phi tập trung là gì?

Tài chính phi tập trung, hay DeFi là một thuật ngữ chung mô tả các sản phẩm và dịch vụ tài chính mở với mục đích cung cấp một giải pháp thay thế cho các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi các tổ chức tài chính truyền thống  như ngân hàng, hiệp hội tín dụng hoặc quỹ bảo hiểm.

Trên thực tế, DeFi cho phép bất kỳ ai có kết nối internet đều có thể truy cập các dịch vụ tài chính bao gồm vay, cho vay mà không có những hạn chế mà họ gặp phải khi sử dụng dụng dịch vụ từ bên tổ chức tập trung.

DeFi không chỉ cung cấp một giải pháp thay thế cho tài chính truyền thống, mà nó giúp mọi người có cái nhìn khác về sự tương tác tài chính, đưa các sản phẩm và dịch vụ tài chính với chi phí thấp hơn, nhanh hơn và linh hoạt hơn.

Các dịch vụ này thường có thể truy cập thông qua các ứng dụng được xây dựng dựa trên giao thức phi tập trung hay được gọi là các ứng dụng phi tập trung (dApps). Tính đến thời điểm tháng 5 năm 2021, có hơn 130 tỷ đô la được khóa trên khoảng 100 nền tảng khác nhau.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.