Sổ lệnh cái giới hạn là gì?

Jan 11, 2022 2 min read
Sổ lệnh cái giới hạn là gì?

Sổ lệnh cái giới hạn (CLOB) là mô hình giao dịch xuất hiện sớm nhất tại các sàn giao dịch chứng khoán như NYSE. Ngày nay, mô hình này cũng được áp dụng tại các sàn giao dịch tiền điện tử lớn như Coinbase, Binance, Kraken. CLOB bản chất là một phương pháp điều phối hoạt động thị trường. Nó giúp các nhà cung cấp thanh khoản và các nhà giao dịch kết hợp với nhau để khám phá và thực hiện các lệnh của họ. Về cơ bản nó sẽ hoạt động như sau:

Các nhà tạo lập thị trường gửi ý định giao dịch tài sản cho sàn giao dịch với thông tin cơ bản bao gồm giá cả, số lượng và hướng hành động của họ (mua hoặc bán). Sàn giao dịch thu thập tất cả các đơn hàng này một cơ sở dữ liệu (sổ đặt hàng) Sau đó, sàn giao dịch sẽ tổ chức và xuất bản sổ đặt hàng này cho tất cả người tham gia giao dịch của mình. Để hoàn thành giao dịch, bên mua phải chấp nhận giá cả và số lượng có sẵn trên sổ đặt hàng.

Một yếu tố quan trọng trong quá trình này chính là khớp lệnh. Hầu hết các sàn giao dịch sử dụng mô hình CLOB đều có cách tiếp cận tích cực và khớp lệnh bất kỳ khi nào lệnh của người mua và người bán trùng nhau. Khi xuất hiện nhiều lệnh mua được đặt với cùng một mức giá, các sàn giao dịch sẽ triển khai thuật toán ưu tiên cho các lệnh đó phổ biến nhất là quy tắc “đến trước, phục vụ trước” (FCFS).

Mặc dù CLOB phổ biến ở các sàn giao dịch tập trung, nhưng nó cũng được áp dụng tại các sàn phi tập trung. Trong trường hợp này, sàn giao dịch thực hiện cách tiếp cận không can thiệp trong việc khớp lệnh, và công khai gửi các lệnh để chúng cho bất cứ ai khớp lệnh.

Một cách khác để CLOB có thể trở thành phi tập trung là bỏ qua việc quản lý tài sản. Điều này có nghĩa là tài sản luôn nằm trong tầm kiểm soát của người mua và người bán mà không rơi vào bất cứ hình thức kiểm soát nào từ sàn giao dịch. Các giao dịch sau đó được điều phối trực tiếp bởi các hợp đồng thông minh giữa người tạo lập thị trường và người tham gia.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.