Sàn giao dịch phi tập trung là gì?

Jan 11, 2022 1 min read
Sàn giao dịch phi tập trung là gì?

Các sàn giao dịch tập trung, trong cả lĩnh vực tiền mã hóa và tài chính truyền thống đều vận hành dựa trên mô hình sổ lệnh.  Điều đó có nghĩa là một người mua hoặc người bán đưa các lệnh lên và các lệnh này sẽ được những người khác đáp ứng với lệnh bán hay mua tương ứng và ngược lại. Điều này hoạt động được bởi các sàn tập trung sử dụng cơ chế tạo lập thị trường, tức là các thực thể đồng ý mua và bán tại một mức giá nhất định (và họ kiếm được lợi nhuận giữa giá mua và giá bán). Nếu không có cơ chế này, một sàn tập trung sẽ không đủ thanh khoản vì sẽ đòi hỏi thời gian dài để một lệnh có thể hoàn thành.

Mặt khác, các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) cần phải hoạt động theo một cách khác. Việc triển khai sổ lệnh trên chuỗi khối như Ethereum có vẻ không khả thi do mỗi giao dịch đều tốn phí gas và một sàn giao dịch dựa trên sổ lệnh dựa vào khả năng to đặt một số lượng lớn các lệnh (nhiều trong số đó không được thực hiện).

Với những ràng buộc này, hiện có 2 loại DEX phổ biến nhất mà chúng ta có thể thấy hiện này đó là Sổ lệnh giới hạn trung tâm (CLOB) và Tạo lập thị trường tự động (AMM).

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.