Quyền quản trị được thực hiện như thế nào trong DeFi?

Jan 11, 2022 3 min read
Quyền quản trị được thực hiện như thế nào trong DeFi?

Với bản chất của công nghệ, không gian blockchain coi trọng khái niệm phân quyền với ý tưởng rằng quyền lực và trách nhiệm nên được phổ biến rộng rãi nhất có thể. Đây là khái niệm chính và mở rộng cho việc ra quyết định trên nhiều nền tảng DeFi.

Dân chủ hóa các quyết định của “hội đồng quản trị” của một DAO có những mặt tích cực và tiêu cực, tuy nhiên đó vẫn là một quá trình quan trọng để duy trì cho các nền tảng phi tập trung được phi tập trung hóa.

Một số lượng lớn các nhóm đang được xây dựng trong không gian DeFi và có nhiều cách để các dự án khác nhau kết hợp phản hồi của cộng đồng vào quản trị dự án:

·        Các dự án nhỏ hơn thường được điều hành bởi một nhóm cốt lõi trong khi làm việc để xây dựng cơ sở người dùng của họ. Sau đó, nhóm có thể chọn kết hợp các thực hành quản trị không chính thức khi họ trong quá trình phát triển, chẳng hạn bằng cách tổ chức các cuộc gọi thường xuyên với cộng đồng để nhận phản hồi về các chiến lược.

·        Tuy nhiên, các dự án khác được điều chỉnh 100% bởi người dùng bỏ phiếu trên chuỗi và không thể thực hiện thay đổi đối với giao thức mà không thông qua quy trình bỏ phiếu. Sau đó, bất kỳ thay đổi nào cũng được thực hiện bởi nhóm hoặc được thực hiện tự động bởi các hợp đồng thông minh cập nhật cách giao thức hoạt động.

·        Nhiều DAO cũng sử dụng mô hình kết hợp, trong đó nhóm thực hiện các quyết định hàng ngày, trong khi bỏ phiếu trên chuỗi được sử dụng để quyết định có tính chất quyết định v.v.

Quá trình quản trị thường bắt đầu với các cuộc thảo luận về các vấn đề xung quanh dự án và những thay đổi tiềm năng, diễn ra thông qua các kênh chính thức như diễn đàn quản trị, Telegram hoặc Discord. Khi một ý tưởng đã đạt được sức hút, bất kỳ người dùng nào cũng có thể đưa ra những gì thường được gọi là “Đề xuất cải tiến” cho một cuộc bỏ phiếu trực tuyến. Những đề xuất này hình thành lên một báo cáo chính thức về những thay đổi đã được lên kế hoạch và có thể đến từ trong nhóm hoặc trực tiếp từ cộng đồng.

Một cuộc bỏ phiếu trực tuyến sau đó có thể được tổ chức cho đề xuất. Người dùng có thể bỏ phiếu nếu họ sở hữu mã thông báo quản trị của dự án và người dùng càng sở hữu nhiều mã thông báo thì phiếu bầu của họ càng có trọng lượng. Hầu hết các Đề xuất cải tiến đều được chấp nhận hoặc bị từ chối thông qua đa số mã thông báo bỏ phiếu ủng hộ hoặc phản đối, nhưng các đề xuất có nhiều lựa chọn cũng rất phổ biến.

Quản trị DeFi  đưa các quyết định phi tập trung hóa cho phép người dùng có tiếng nói về cách các dự án được thực hiện. Tuy nhiên, các yêu cầu tham gia và thực tế là những người nắm giữ số lượng lớn mã thông báo có tỷ lệ phiếu bầu tăng cao như vậy, có nghĩa là một số người hoài nghi về mức độ dân chủ của hệ thống trong trạng thái hiện tại. Hệ thống hiện tại có thể không hoàn hảo ngay bây giờ, nhưng các mô hình mới liên tục xuất hiện với mục đích dân chủ hóa hơn nữa việc quản trị dự án.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.