Phí gas là gì?

Jan 11, 2022 2 min read
Phí gas là gì?

Gas là thuật ngữ chỉ sức mạnh tính toán cần thiết để xác nhận một giao dịch. Lượng công việc này được chỉ định cho một nút mạng nhất định, có trách nhiệm duy trì mạng lưới bằng cách sử dụng sức mạnh tính toán để xác nhận giao dịch và đổi lại họ sẽ nhận lại được một khoản phí cho mỗi giao dịch. Phí này dựa trên “giá gas” và được biểu thị bằng ETH (Ether). Phí cho mỗi giao dịch là các lệnh nhỏ hơn được gọi là Gwei với một Gwei tương đương với 10^ (-9) Ether. Có nghĩa là 1 Gwei tương đương với 0.000000001 Ether

Có một cách để hình dung về phí gas là tưởng tượng nó như nhiên liệu. Gas chính là nguyên liệu yêu cầu cho máy tính sử dụng như năng lượng và những tài nguyên khác để xác nhận giao dịch. Sự thật là mỗi giao dịch trên chuỗi khối cần tiêu tốn nguồn lực để có thể thông qua hay ngăn chặn bất kỳ tác nhân xấu có khả năng lạm dụng hệ thống bằng cách gửi một lượng lớn giao dịch độc hại và thư rác.

Khi một giao dịch được gửi lên chuỗi khối, giới hạn phí gas cũng được xác định. Đây chính là khoản phí gas tối đa cần thiết phải trả để một giao dịch được xác nhận và thông qua. Khi một hợp đồng thông minh được phát hành, phí gas cho mỗi bước tính toán đã được viết ngay trong mã. Do đó, giới hạn gas có lợi ích đáng kể là nó tránh cho hệ thống mắc kẹt trong vòng lặp không mong muốn bên trong các hợp đồng thông minh và lãng phí tài nguyên tính toán của chuỗi khối.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.