MEV là gì?

Jan 11, 2022 4 min read
MEV là gì?

Chuỗi khối phụ thuộc vào sự đồng thuận đạt được giữa các thợ đào hoặc người xác nhận để có thể hoạt động một cách thuận lợi. Để đạt được điều này phụ thuộc vào cơ chế đồng thuận đảm bảo rằng đa số đồng thuận về tính hợp lệ của mỗi khối mới sẽ được thêm vào chuỗi.

Tuy nhiên, đối với mỗi khối mới, chỉ có một người khai thác hoặc xác nhận duy nhất chịu trách nhiệm “xây dựng” khối. Điều này bao gồm việc xem xét các giao dịch đang chờ xử lý của mạng, quyết định giao dịch nào sẽ được đưa vào khối và xác định thứ tự mà chúng được thực hiện. Sau đó, khối được đề xuất sẽ được phát sóng để được xác nhận hoặc từ chối bởi các nút khác trong mạng.

Tuy nhiên, trách nhiệm này dẫn đến một cơ hội tiềm năng rất sinh lợi cho người đề xuất khối, bên cạnh phần thưởng khai thác tiêu chuẩn. Thông qua việc sử dụng bot, người khai thác /xác thực có thể tận dụng thứ tự các giao dịch đang chờ xử lý của người dùng khác. Thuật ngữ được sử dụng cho thu nhập tiềm năng bổ sung kiếm được theo cách này là Giá trị có thể trích xuất của thợ đào hoặc MEV, và được đề cập đến trong Flashboys 2.0.

MEV có thể được ghi lại theo nhiều cách khác nhau, bao gồm:

Frontrunning

Các giao dịch đang chờ xử lý được quét để tìm ra các giao dịch có lợi nhuận, chẳng hạn như cơ hội chênh lệch giá, tạo điều kiện thanh lý hoặc khai thác các NFT hiếm. Giao dịch gốc sau đó được sao chép và gửi trước.

Backrunning

Tận dụng các tác động của một giao dịch, chẳng hạn như một giao dịch DEX lớn, tác động giá của nó có thể được coi là một cơ hội kinh doanh chênh lệch giá.

Các cuộc tấn công bánh sandwich

Các sàn giao dịch DEX lớn có thể vừa là frontrunning (mua một tài sản để tăng giá) và, sau khi giao dịch ban đầu mua cùng một tài sản đó, làm tăng giá của nó hơn nữa, giao dịch sau đó có thể backrunning (bán lại tài sản đó với giá cao hơn).

Điều quan trọng cần lưu ý là hầu hết MEV không thực sự được thu thập bởi các thợ đào/người xác thực mà bởi những người dùng độc lập, được gọi là "người tìm kiếm", những người sẵn sàng trả phí gas cao hơn cho các thợ đào để đưa các giao dịch của họ vào một điểm cụ thể trong khối để bắt MEV. Người tìm kiếm có thể xác định các cơ hội MEV bằng cách quét mempool - danh sách hiển thị công khai của các giao dịch đã gửi, đang chờ xử lý của blockchain.

Một tương lai trong đó những thợ đào có thể chọn dành nhiều tài nguyên hơn để nắm bắt MEV có thể dẫn đến các vấn đề về sự đồng thuận (tổ chức lại các khối đã được khai thác để trích xuất MEV bị bỏ lỡ) và gây rủi ro cho việc phân quyền (nếu thợ đào/người xác nhận gộp tài nguyên để thúc đẩy khai thác MEV thông qua quy mô kinh tế lớn hơn.

Flashbots đang đề xuất những giải pháp để “giảm thiểu các tác động tiêu cực bên ngoài của các kỹ thuật trích xuất MEV hiện tại và tránh những rủi ro tồn tại mà MEV có thể gây ra”. Flashbots nhằm mục đích tạo điều kiện khai thác MEV có trách nhiệm đồng thời bảo vệ người dùng DeFi.

Các giao dịch có thể dễ bị thao túng dựa trên MEV có thể được gửi qua Flashbots để được gói thành ‘gói’. Các gói này sau đó được gửi trực tiếp đến các thợ đào, bỏ qua mempool của các giao dịch đang chờ xử lý, cùng với phí giao dịch hơi cao một chút. Bằng cách này, các giao dịch của người dùng được bảo vệ và các thợ đào được khuyến khích không thực hiện các hoạt động khai thác MEV quá mức.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.