Mạng lưới Ethereum là gì?

Jan 11, 2022 1 min read
Mạng lưới Ethereum là gì?

Ethereum là mạng lưới tiền mã hóa được ra mắt vào năm 2015. Ethereum bắt đầu nhận được sự chấp nhận rộng rãi trên toàn thế giới và trở thành nền tảng lưu trữ các ứng dụng phi tập trung lớn nhất hiện nay. Nó cũng là nơi mà có lượng nhà phát triển hoạt động tích cực nhất. Điểm khác biệt lớn nhất của mạng lưới Ethereum là cơ chế đồng thuận Bằng Chứng Cổ Phần (POS) và khả năng lưu trữ các hợp đồng thông minh.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.