Phân biệt các mã thông báo khác nhau trên chuỗi Ethereum

Jan 11, 2022 2 min read
Phân biệt các mã thông báo khác nhau trên chuỗi Ethereum

Chuỗi khối Ethereum được thiết kế để hỗ trợ sự phát triển của các ứng dụng phi tập trung bởi nhiều bên khác nhau cùng một lúc. Để giữ cho hệ sinh thái dịch vụ này hài hòa điều quan trọng là phải có những tiêu chuẩn phát triển nhất định. Do đó, Ethereum chứa các thông số kỹ thuật cho loại mã thông báo có thể tồn tại trên đó. Các tiêu chuẩn mã thông báo phổ biến nhất được giải thích dưới đây

ERC-20

ERC-20 (Ethereum Request for Comments - 20) là tiêu chuẩn mã thông báo được đề xuất vào năm 2015. Đây là tiêu chuẩn chính mà mã thông báo có thể thay thế được có thể được triển khai trên chuỗi khối Ethereum. Bằng khả năng có thể thay thế nói mỗi mã thông báo giống hệt nhau về chủng loại và giá trị đối với những mã thông báo khác cùng loại. Tiêu chuẩn này tạo điều kiện để đại diện cho các mã thông báo cần thiết sử dụng như một loại tiền tệ, bỏ phiếu, đặt cọc, v.v.

ERC-721

ERC-721 (Ethereum Request for Comments - 721) là tiêu chuẩn mã thông báo đã được giới thiệu vào năm 2018. Đây là tiêu chuẩn chính mà theo đó mã thông báo không thể thay thế có thể được tạo trên chuỗi khối Ethereum. Tính không thay thế có nghĩa là mã thông báo có giá trị duy nhất của riêng nó và không thể thay thế bằng bất kỳ mã nào khác. Tiêu chuẩn như vậy rất hữu ích trong việc đại diện cho tất cả các đồ tạo tác một lần như tác phẩm nghệ thuật, vé số, khóa truy cập đặc biệt, v.v.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.