Khóa riêng tư và địa chỉ công khai hoạt động như thế nào?

Jan 11, 2022 1 min read
Khóa riêng tư và địa chỉ công khai hoạt động như thế nào?

Một địa chỉ là nơi độc nhất trên chuỗi khối có thể nhận, giữ và gửi các mã thông báo. Mỗi địa chỉ bao gồm 2 phần: khóa công khai và khóa riêng tư.

Ý tưởng là hoàn toàn an toàn nếu chia sẻ khóa công khai rộng rãi để nhận nguồn quỹ, đóng vai trò như địa chỉ email, trong khi khóa riêng tư lại đặc biệt nhạy cảm và cần phải giữ kín, đóng vai trò như mật khẩu có khả năng để phê duyệt các giao dịch.

Mỗi cặp khóa công khai và khóa riêng tư được liên kết bằng một thuật toán mã hóa đặc biệt cho phép chúng thực hiện tất cả các chức năng được miêu tả như trên. Tại thời điểm viết bài, các khóa này trông như một dãy các chữ cái và số ngẫu nhiên rất khó để nhớ. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ an toàn cho ví của bạn trên chuỗi khối.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.