Khả năng tương tác các chuỗi khối là gì?

Jan 11, 2022 2 min read
Khả năng tương tác các chuỗi khối là gì?

Khả năng tương tác là một thuật ngữ chung dùng để chỉ một loại công nghệ và dự án được xây dựng nhằm mục đích cho phép các chuỗi khối riêng biệt hoạt động có thể tương tác cùng nhau. Mục tiêu chính là xây dựng trải nghiệm tài chính xuyên suốt trên nhiều chuỗi khối (ví dụ như giữa Bitcoin và Ethereum) trên nhiều loại tài sản gốc, thuật toán đồng thuận và tiêu chuẩn mã thông báo khác nhau. Điều này cực kỳ quan trọng nếu tiền điện tử muốn vươn ra quy mô toàn cầu và trở thành một giải pháp thay thế cho tài chính truyền thống.

Một điều cần chú ý trong nỗ lực làm cho các chuỗi khối có thể tương tác với nhau là đặc điểm của phi tập trung. Phi tập trung chính là bản chất  cách mạng tiền điện tử và đảm bảo rằng những vấn đề gây ra cho các hệ thống kinh tế tập trung ngày nay sẽ không chuyển sang những vấn đề của ngày mai. Trên thực tế, chúng ta phải chú ý đến các thực thể cung cấp các giải pháp tương tác đang tuân thủ việc giữ cho hệ thống của họ được phân cấp và dân chủ. Tương đối đơn giản để tạo các hệ thống cho phép giao tiếp giữa các chuỗi khối và hoạt động tốt, nhưng lý tưởng là chạy dựa trên sự xác nhận càng ít thực thể tập trung càng tốt.

Ví dụ về các dự án dựa trên khả năng tương tác của blockchain bao gồm Polkadot, Loom và Cosmos.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.