Đồng tiền ổn định là gì?

Jan 11, 2022 4 min read
Đồng tiền ổn định là gì?

Đồng tiền ổn định (stablecoin) là một loại tài sản mã hóa có giá trị được gắn với một loại tài sản khác. Tài sản này có thể là một tài sản mã hóa khác (hoặc nhiều tài sản mã hóa khác nhau), tiền pháp định như đồng đôla Mỹ, Euro hoặc thậm chí là vàng. Các đồng tiền ổn định được xây dựng với mục đích giảm sự biến động của các loại tiền mã hóa khác như Bitcoin, Ethereum…đồng thời cung cấp cho người mua và bán một sự đảm bảo rằng tài sản mà họ vừa giao dịch không tăng cũng không giảm một cách đột ngột. Tùy thuộc vào tài sản cơ bản hỗ trợ cho các đồng tiền ổn định này, các loại lợi thế và bất lợi có thể phát sinh sẽ được trình bày cụ thể ở phần sau.

Trong nhiều trường hợp, giá mong muốn (hay gọi là giá neo) của đồng ổn định giống với các tài sản hỗ trợ nó (tức tài sản thế chấp) nhưng cũng có những trường hợp chúng có thể khác nhau. Một ví dụ điển hình trong trường hợp này chính là đồng ổn định DAI của Maker DAO. Ban đầu DAI được thiết kế để duy trì giá của nó gần với đồng USD nhất có thể với tài sản thế chấp lại ETH hoặc một số tiền mã hóa khác.

Đồng tiền ổn định được hỗ trợ bởi tiền pháp định

Đúng như cái tên của nó, những đồng tiền ổn định này được hỗ trợ bởi tiền pháp định (FBS) cụ thể nào đó thông thường dựa trên đồng đô la Mỹ với tỷ lệ 1:1. Sự ổn định giá trị cố định được xuất phát từ thực tế rằng công ty phát hành mã thông báo này có quỹ dự trữ tương đương đủ lớn để hỗ trợ số stablecoin đang lưu thông ngoài thị trường.

Trong khi người dùng bắt buộc phải tin tưởng bên thứ ba đang cung cấp đồng ổn định mà họ đang sử dụng, các đồng FSB tương đối dễ hiểu và thường chịu ít biến động so với các lựa chọn thay thế khác. Mối quan tâm chính khác đối với FSB đó chính là chúng được hỗ trợ bởi các đồng tiền pháp định nên chúng bị ảnh hưởng bởi sự kiểm soát của cách chính sách được ban hành của chính phủ trong việc quản lý tiền tệ do vậy chúng vẫn gặp phải những vấn đề giống cấu trúc tập trung.

Đồng ổn định được hỗ trợ với tiền mã hóa

Đồng ổn định được hỗ trợ với tiền mã hóa (CBS) là những đồng sử dụng các tài sản mã hóa khác để sử dụng làm nguồn dự trữ ổn định của chúng. Về nguyên tắc, chúng hoạt động tương tự như FBS với sự khác biệt chính là CBS được diễn ra trên chuỗi hoàn toàn độc lập với các tài sản truyền thống. Điều này mang lại lợi ích lớn về mặt tin cậy vì số lượng và bản chất của các tài sản mã hóa được dùng để hỗ trợ được công khai và giám sát bởi công chúng vì tính chất phi tập trung của nền tảng.

Tuy nhiên, vấn đề đối CBS là khó neo chốt giữa đồng ổn định đã phát hành và giá trị tài sản mã hóa được dùng để thế chấp.

Đồng ổn định không cần thế chấp

Đồng ổn định không cần thế chấp là những đồng ổn định duy trì vào giá neo mà không cần bất cứ tài sản nào hỗ trợ. Dạng stablecoin này dựa vào các hợp đồng thông minh tự động đốt các đồng stablecoin này khi giá giảm dưới mức chốt và đúc thêm khi giá tăng hơn mức chốt. Bằng cách này mã thông báo sẽ được ổn định ở mức giá mong muốn.

Lợi thế rõ ràng nhất của stablecoin dạng này chính là không cần các tài sản thế chấp hỗ trợ do đó hạn chế được những bất cập từ các thực thể tập trung truyền thống. Thay vào đó, người dùng có thể xem xét và đặt niềm tin vào thiết kế của các hợp đồng thông minh này. Tuy nhiên, cơ chế khá phức tạp khiến cho người dùng khá mơ hồ về tính khả dụng của nó trong tương lai.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.