DAO là gì?

Jan 11, 2022 1 min read
DAO là gì?

DAO, tổ chức tự trị phi tập trung, về cơ bản là một cách mới của việc làm thế nào một cộng đồng cùng tạo và chia sẻ giá trị trên internet, có nguồn gốc từ ý tưởng về phi tập trung và dân chủ. Về mặt lý tưởng, bản thân của một tổ chức hoạt động trên các quy tắc minh bạch trên các nền tảng mở (chẳng hạn như blockchain), trái ngược với việc bị ảnh hưởng bởi quyền lực trung ương như chính phủ.

Bản thân StakeDAO là một ví dụ tuyệt vời, trong đó với những nỗ lực ban đầu là kết quả của một nhóm phát triển cốt lõi, mọi quyết định của DAO dần được chuyển giao về tay cộng đồng. Trong điều kiện phát triển liên tục, các thành viên DAO được tự do tham gia và đóng góp.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.