Chuỗi khối lớp 2 là gì?

Jan 11, 2022 1 min read
Chuỗi khối lớp 2 là gì?

Lớp 2 là tên chung để chỉ các dự án dành riêng cho việc mở rộng quy mô sử dụng chuỗi khối Ethereum. Như chúng ta đã biết, Ethereum là một chuỗi khối ngang hàng, phi tập trung. Tuy nhiên, chính những đặc tính khiến Ethereum trở nên cởi mở và không cần tin cậy, cũng cản trở việc nó hoạt động hiệu quả khi phục vụ nhiều người cùng một lúc. Điều này là do việc cải thiện hiệu suất của mạng khó hơn nhiều khi nó phụ thuộc rất nhiều vào một số lượng lớn các thực thể (tức là các thợ đào) tham gia vào việc xác thực khối. Trên thực tế, mạng Ethereum 1.0 hiện chỉ có thể hỗ trợ khoảng 30 giao dịch mỗi giây, nhỏ hơn nhiều so với những gì một hệ thống quy mô lớn phục vụ công chúng yêu cầu.

Lớp 2 tập trung vào các giải pháp có khả năng đáp ứng các giao dịch ngoài chuỗi chuỗi Ethereum chính. Để giữ lại các thuộc tính bảo mật, các giải pháp này cung cấp các cơ chế đồng thuận mới mà vẫn sử dụng chuỗi chính để xác nhận tính hợp lệ của các giao dịch. Ví dụ về các giải pháp lớp 2 trong quá trình phát triển bao gồm Rollups, State Channels, Plasma và Sidechains.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.