Chuỗi khối là gì?

Nov 30, 2021 2 min read
Chuỗi khối là gì?

Chuỗi khối là công nghệ đã trở lên nổi tiếng với sự nổi lên của các loại tiền mã hóa và những tài sản kỹ thuật số khác trông suốt một thập kỷ vừa qua. Một chuỗi khối, như cái tên nó miêu tả, là những khối dữ liệu được nối với nhau tạo thành một chuỗi liên tiếp nhau trên một mạng lưới máy tính. Các khối được gắn tiếp vào chuỗi theo một khoảng thời gian định kỳ bởi một số máy tính sau khi được kiểm định bởi những máy tính khác bằng thuật toán đặc biệt.

Đặc trưng chính của công nghệ chuỗi khối là nó hoàn toàn phi tập trung, có nghĩa là không một máy tính nào có thể sửa đổi bản ghi các sự kiện được lưu trữ trên chuỗi. Chính điều này tạo ra tính bảo mật cao cho phép một bản ghi chép bất biến duy trì trên toàn mạng lưới. Những hệ thống này được xây dựng không dựa vào một thực thể có thẩm quyền duy nhất, mà thay vào đó là cùng nhau chia sẻ trách nhiệm trên toàn hệ thống.

Công nghệ chuỗi khối đặc biệt hữu ích dùng để định hình những đặc điểm cơ bản của tiền điện tử bằng cách tạo và duy trì tính khan hiếm của tài sản kỹ thuật số. Điều này hoàn toàn trái ngược với cách hiểu thông thường về dữ liệu kỹ thuật số, nơi mà tạo ra các bản sao chép kỹ thuật số là điều hết sức dễ dàng.

Chính đặc điểm bất biến này làm công nghệ chuỗi khối hoàn toàn phù hợp với các ứng dụng tài chính, khả năng tạo ra sự khan hiếm của tài sản kỹ thuật số.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.