Canh tác lợi suất là gì?

Jan 11, 2022 2 min read
Canh tác lợi suất là gì?

Canh tác lợi suất hay còn được gọi là khai thác thanh khoản, là chiến lược tài chính trong đó người dùng khóa tiền của họ trong một bể thanh khoản và nhận lại phần thưởng từ giao thức. Bể thanh khoản tồn tại dưới dạng một hợp đồng thông minh trên một chuỗi khối nhất định lưu trữ một cặp tiền tệ cụ thể nhằm cung cấp cho người mua và người bán tại thị trường cụ thể.

Canh tác lợi suất được đặc trưng bởi thực tế là nhiều giao thức DeFi cung cấp phần thưởng dưới dạng mã thông báo của giao thức riêng của họ. Mặc dù các hình thức phần thưởng và cổ tức khác cũng có thể tồn tại nhưng phương pháp phân phối mã thông báo của giao thức như vậy là một cách hiệu quả để phân phối quyền sở hữu và đặc quyền quản trị của chính giao thức đó. Mô hình như vậy bổ sung cho các hoạt động cộng đồng của giao thức có thể nhận được phiếu bầu về các đề xuất mới từ những người nắm giữ mã thông báo gốc.

Canh tác lợi suất cũng rất đáng chú ý vì lợi nhuận tài chính mà nó tạo ra từ số vốn bị khóa lại lớn hơn nhiều so với các cơ hội tương tự trong thế giới tài chính truyền thống. Một lý do cho điều này là DeFi là một ngành công nghiệp cực kỳ non trẻ và vẫn đang phát triển để đáp ứng các trường hợp sử dụng mới. Tuy thế, DeFi cũng là một không gian đầy biến động so với tài chính truyền thống, và người ta phải luôn cân nhắc các cơ hội đầu tư bằng cách tự mình nghiên cứu.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.