Cách để mua và bán tiền mã hóa?

Jan 11, 2022 2 min read
Cách để mua và bán tiền mã hóa?

Bạn có thể mua bán tiền mã hóa chủ yếu tại 2 nơi: các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và các sàn tập trung (CEX).

Sàn giao dịch phi tập trung về cơ bản là các hệ thống tạo lập thị trường có vai trò ghép nối với giá cả và số lượng tài sản mà mọi người có nhu cầu mua bán. Bản thân các sàn giao dịch phi tập trung không chịu sự kiểm soát của bất cứ công ty nào, do vậy thị trường tỏ ra công bằng hơn đối với đại đa số công chúng. Tuy nhiên, người dùng phải có kiến thức về cách hoạt động của các sàn này cũng như khả năng lưu trữ và bảo mật tài sản của họ một cách an toàn.

StakeDAO cung cấp các giải pháp đơn giản hóa các thao tác trên sàn giao dịch phi tập trung cho người dùng bằng cách sử dụng phương pháp được gọi là đường nối. Phương pháp này cho phép người dùng có thể sử dụng tiền pháp định đưa trực tiếp vào nền tảng đồng thời có quyền kiểm soát các chi tiết khác như khóa riêng tư của họ.

Các sàn giao dịch tập trung or CEX cung cấp một nơi tập trung tất cả các yêu cầu mua và bán của các tài sản kỹ thuật số cũng như cung cấp một số dịch vụ đặc trưng như khôi phục mật khẩu tài sản bị mất. Bất cập lớn nhất của các sàn tập trung là người dùng không kiểm soát khóa riêng tư của họ (một dãy tập hợp số và chữ cái để dùng truy cập vào tài sản của họ trên chuỗi khối).

Điều quan trọng là người dùng hiểu rõ được nhu cầu tài chính của họ và để có sự cân nhắc tốt nhất các lợi ích và hạn chế của cả sàn phi tập trung và sàn tập trung về mặt độ tin cậy, tính dễ sử dụng, tốc độ và bảo mật.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.