Bitcoin là gì?

Jan 11, 2022 1 min read
Bitcoin là gì?

Bitcoin là đồng tiền mã hóa đầu tiên mà nhiều người biết đến nhất phát hành vào tháng 1 năm 2009. Bitcoin được phát minh bởi một người (hoặc một nhóm) phát triển ẩn danh biệt hiệu Satoshi Nakamoto. Để vinh danh nhà phát minh này, đơn vị nhỏ nhất của Bitcoin được biết đến là 1 ‘satoshi’ tương đương 0.00000001 BTC. Ý tưởng đằng sau sự ra đời của Bitcoin có thể tìm thấy tại sách trắng được Satoshi xuất bản với câu nói đã trở lên nổi tiếng: “Nguồn cội rắc rối của hệ thống tiền tệ truyền thống là niềm tin phải yêu cầu để mọi thứ có thể hoạt động. Ngân hàng trung ương phải được tin rằng không phá giá tiền tệ, tuy nhiên lịch sử tiền tệ đã chỉ ra đầy rẫy những vi phạm niềm tin đó.”

Bitcoin hoạt động theo cơ chế đồng thuận Bằng Chứng Cống Hiến (POW), có nghĩa là những máy tính trên mạng lưới gọi là các “thợ đào” sử dụng sức mạnh tính toán từ CPU để giải quyết những vấn đề toán học phức tạp với mục đích xác nhận các giao dịch trong mỗi khối được sinh ra, và được trả thưởng bằng một lượng BTC đổi lại.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.