Bể thanh khoản là gì?

Jan 11, 2022 2 min read
Bể thanh khoản là gì?

Bể thanh khoản là một nhóm quỹ tập thể được sử dụng để cung cấp thanh khoản cho một thị trường nhất định đổi lại sẽ nhận được lợi nhuận.

Tính thanh khoản là một đặc điểm quan trọng của bất cứ thị trường nào, liên quan đến sự đánh đổi giữa việc một tài sản có thể bán nhanh như thế nào với mức giá nào. Trong lịch sử tài chính, thì tiền mặt được coi là tài sản có tính thanh khoản cao nhất, trong đó nó có thể đổi lấy hàng hóa và dịch vụ mà không bị mất giá vì vậy luôn có người mua và bán. Ngược lại, trong một thị trường thanh khoản kém tức là thanh khoản thấp, một tài sản phải chiết khấu để bán được nhanh chóng. Điều này xảy ra khi giá trị tài sản không chắc chắn hoặc thị trường đủ lớn để có người mua người bán là không tồn tại.

Tất cả thực thể cung cấp thanh khoản ra thị trường được gọi là các nhà tạo lập thị trường. Vai trò cốt lõi của họ là cho phép tức thời một giao dịch bất kỳ được thông qua bằng cách hấp thụ lệnh mua và bán. Sự hiện diện của các thực thể này đặc biệt quan trọng đối với sức khỏe của thị trường vì họ củng cố hành vi cho các nhà đầu cơ. Các nhà đầu cơ hoạt động bằng cách mua và giữ các tài sản trong nhiều khoảng thời gian dựa trên khả năng dự đoán của họ về giá của tài sản có thể thay đổi trong tương lai.

Khi đề cập đến DeFi, ứng dụng lớn nhất của các bể thanh khoản chính là AMM (nhà tạo lập thị trường tự động) có vai trò giữ thanh khoản tập trung trong các bể cho một cặp mã thông báo nhất định với mục đích cung cấp thanh khoản cho thị trường và sau đó phân phối phí giao dịch lại cho các nhà cung cấp thanh khoản cho bể đó. AMM là một giải pháp thay thế cho thị trường tài chính phi tập trung phục vụ cùng chức năng trong tài chính truyền thống. Các ứng dụng trong các bể thanh khoản là canh tác lợi suất, bảo hiểm phi tập trung và quản trị cộng đồng.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.