Bằng chứng cổ phần là gì?

Jan 11, 2022 1 min read
Bằng chứng cổ phần là gì?

Ethereum đang trong quá trình chuyển tiếp sang cơ chế đồng thuận Bằng Chứng Cổ Phần (PoS). Điều đó có nghĩa là mạng lưới sẽ được bảo mật bởi các thành viên tham gia bằng cách khóa một lượng token tương đối trên mạng lưới để nhận lại một lượng phần thưởng nhỏ định kỳ. PoS được thiết kế với mục đích sử dụng năng lượng một cách hiệu quả hơn so với PoW và đồng thời mở ra cơ hội rộng hơn cho cộng đồng được tham gia khai thác. Ý tưởng cốt lõi ở đây là nếu ai đó khóa số tiền của họ trên mạng lưới thì mở rộng ra họ sẽ quan tâm đến đến tổng thể mạng lưới. vd lợi ích của họ sẽ được gắn kết với tập thể. Để có thể làm điều này, các thợ đào đồng thời thường xuyên kiểm tra các hành vi bất hợp pháp và gian lận bằng cách cắt một phần token được khóa của họ.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.