APY là gì và làm thế nào để đo lường?

Jan 11, 2022 3 min read
APY là gì và làm thế nào để đo lường?

APY là viết tắt của lợi nhuận phần trăm hàng năm cộng dồn và là con số cụ thể đại diện cho khoản thu nhập tài chính thực tế mỗi năm mà nhà đầu tư liên tục tái đầu tư số lợi nhuận thu được bằng cách công cụ được cung cấp sẵn trên nền tảng. Ý tưởng đằng sau chỉ số APY là đưa lại cái nhìn tổng quan về lợi nhuận tài chính của một khoản đầu tư khi cộng dồn tất cả lợi nhuận thu được trong một năm đó.

Giả sử một ngân hàng truyền thống cung cấp tài khoản tiết kiệm với lãi suất 10%. Cũng giả sử rằng ngân hàng chỉ trả lại trên cơ sở lãi suất cơ bản tức là số tiền gốc vẫn giữ nguyên. Nếu bạn bắt đầu với khoản tiền gửi 100 đô la, bạn sẽ có 110 đô la vào cuối năm (tức là số tiền ban đầu + 10%).

Thực tế hơn, các ngân hàng cung cấp các tài khoản mang lại lãi suất kép. Điều này có nghĩa là trong mỗi khoảng thời gian trong một khoảng thời gian nhất định, tiền lãi được tạo ra sẽ được cộng vào tiền gốc (tức là số tiền ban đầu). Sau đó, số tiền bắt đầu cho kỳ tiếp theo lớn hơn vì nó đã thu được tiền lãi từ kỳ trước.

Theo cách này, ngân hàng có thể cung cấp một tài khoản tiết kiệm với lãi suất 5% một kỳ trả lãi là 6 tháng. Điều này có nghĩa là tiền lãi sẽ cộng gộp 6 tháng một lần. Nếu bạn bắt đầu với khoản tiền gửi 100 đô la, bạn sẽ có 105 đô la vào cuối 6 tháng (tức là 100 đô la + 5%). Trong 6 tháng tiếp theo, $105 sẽ đóng vai trò là tiền gốc và vào cuối thời kỳ này, tổng số dư của bạn sẽ là $ 110,25 (tức là $ 105 + 5%).

Về cơ bản, lãi suất 5% kết hợp 6 tháng một lần cho lợi tức tốt hơn lãi suất đơn giản là 10% một năm. Trong ví dụ này, APY sẽ là 10,25% cho tài khoản tiết kiệm với lãi suất nửa năm là 5%.

Trong DeFi, APY được áp dụng với cùng một logic, ngoại trừ thời gian được đo bằng các khối được hình thành trên mỗi chuỗi cụ thể. Điều này có nghĩa là cộng dồn xảy ra ở mọi khối theo một tỷ lệ phần trăm.

Nếu một giao thức DeFi công bố lãi suất hàng năm là 4%, thì tỷ lệ phần trăm thực tế trên mỗi khối được tính bằng cách chia 4% cho tổng số khối sẽ được hình thành trên blockchain trong một năm (ví dụ: Ethereum xuất bản khoảng 2,2 triệu khối một năm). Đây chỉ là một phần nhỏ thực sự nhỏ của lãi suất hàng năm là 4%, nhưng nó vẫn có thể khá lớn vì cộng dồn xảy ra thường xuyên hơn.

Tuy nhiên, tỷ lệ hàng năm như vậy trong DeFi hiếm khi cố định trong dài hạn vì các giao thức bị ảnh hưởng bởi điều kiện thị trường. Theo nghĩa này, APY cung cấp lợi nhuận có thể được tạo ra nếu các quỹ được khóa trong một bể thanh khoản trong một năm trong cùng điều kiện hoạt động thị trường.

Có một số cách tính toán chỉ số APY khác nhau tùy theo giao thức hoặc mạng lưới đang được sử dụng. Tuy nhiên, đây vẫn là một chỉ số tốt để có cái nhìn toàn diện về sự thay đổi vốn trong một năm.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.