Ano ang Proof of Stake?

Oct 21, 2021 1 min read
Ano ang Proof of Stake?

Ang Ethereum ay kasalukuyang nag-ta-transition patungong Proof of Stake (PoS). Ito ay nangangahulugan na ang network ay secured hindi dahil sa dami ng mga kompyuter na nagbibigay ng kanilang CPU power bilang kontribusyon (habang ito ay magaganap pa rin), kundi dahil sa mga kalahok ng network ‘staking’ o ang pag-lock ng medyo malaking pondo kapalit ng maliit na halaga sa peryodikong gantimpala. Ang PoS ay dinisenyo upang higit na maging energy-efficient kung ihahalintulad sa PoW, mapapalawak din nito ang opurtunidad para publiko na makilahok sa pagmimina para sa network. Ang pangunahing ideya dito ay kapag ang mga tao ay ikandado ang kanilangpondo sa network, ito ay nangangahulugan na may pakialam sila pangkalahatang health at validity ng network, halimbawa, ang kanilang interes ay nakahanay sa pangkabuuan. Para ito ay maidagdag, sinisigurado rin na ang mga minero ay hindi gagawa ng illegal o nakakahamak na pag-uugali sa pamamagitan ng pagpapataw ng kaparusahan kung saan kinukuha ang isang bahagi ng kanilang naka-stake na token.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.