Ano ang mga Wrapped Tokens?

Nov 26, 2021 1 min read
Ano ang mga Wrapped Tokens?

Ang mga Wrapped Token ay isang uri ng cryptocurrency, na ang halaga ay naka-peg sa isang 1:1 ratio sa isa pang cryptocurrency. Ang mga wrapped token ay pinakakapaki-pakinabang kapag kailangan nating ilipat ang isang currency na ginawa sa isang blockchain network papunta sa ibang blockchain network, at makipagtransaksyon dito doon. Malaking bentahe ito dahil binibigyang-daan nito ang mga user ng mga natatanging blockchain network ng kakayahang magpatakbo sa mga network at magkaroon ng mas malawak na karanasan sa pananalapi.

Gumagana ang mga wrapped  token sa pamamagitan ng 'pag-wrap' o pag-lock ng orihinal na pera sa isang smart contract sa native network nito. Pagkatapos, ang isang katumbas na representasyon ng pera na ito, na kilala bilang wrapped version nito, ay nilikha sa pangalawang blockchain network, saanman naisin. Ang buong proseso ng pag-wrap sa orihinal na pera at paggawa ng bago, at wrapped na pera ay pinangangasiwaan ng mga smart contract, na ang trabaho ay nakikita ng publiko. Ang ganitong mga smart contract ay maaaring i-publish ng anumang uri ng indibidwal o organisasyon (tulad ng isang DAO).

Ang proseso ng pag-unwrap ay nagaganap sa reverse order ng wrapping. Una, ang mga nakabalot na token ay hinihiling na masunog sa pangalawang blockchain. Kapag na-verify na ang pagsunog, ang orihinal na token sa wrapper smart contract sa unang blockchain ay ilalabas sa address ng may-ari nito. Ang mga proseso ng pag-wrap at pagsunog ay lubhang sensitibo, dahil ang isang error dito ay maaaring humantong sa sirkulasyon ng mga duplicate na asset. Ang ganitong pagdoble ay maaaring lubos na magpababa ng halaga at tiwala ng wrapper at magpapababa sa pagiging kapaki-pakinabang nito, tulad ng paggawa ng mga pekeng papel de bangko ay nakakapinsala sa sistema ng ekonomiya ng isang bansa.

Ang isang halimbawa ng wrapped token ay WBTC. Ang WBTC ay wrapped ba bersyon ng BItcoin sa Ethereum blockchain. Ang wrapper ay gawa ng isang DAO sa kaparehong ngalan.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.