Anu-ano ang mga Token Standards?

Nov 26, 2021 1 min read
Anu-ano ang mga Token Standards?

Ang Ethereum blockchain ay idinisenyo upang suportahan ang pagbuo ng mga desentralisadong aplikasyon ng maraming iba't ibang partido sa parehong oras. Upang mapanatiling naayon sa sarili nito ang ecosystem ng mga serbisyong ito, importanteng magkaroon ng ilang pamantayan sa pag-unlad. Kaya ang Ethereum ay naglalaman ng mga detalye para sa uri ng mga token na maaaring umiral dito. Ang pinakasikat na mga pamantayan ng token ay ipinaliwanag sa ibaba.

ERC-20

Ang ERC-20 (Ethereum Request for Comments - 20) ay isang token standard na iminungkahi noong 2015. Ito ang pangunahing pamantayan kung saan ang isang fungible token ay maaaring i-deploy sa Ethereum blockchain. Ang ibig sabihin ng fungible ay ang katangian nito na gawin ang bawat token na eksaktong kapareho sa uri at halaga sa iba pang tokens na kapareho nito.

ERC-721

Ang ERC-721 (Ethereum Request for Comments - 721) ay isang token standard na ipinakilala noong 2018. Ito ang pangunahing pamantayan kung saan ang isang non-fungible token ay maaaring gawin sa Ethereum blockchain. Ang non-fungibility ay nangangahulugan na ang token ay may natatanging halaga, at hindi mapapalitan ng iba. Ang ganitong pamantayan ay lubhang kapaki-pakinabang sa kumakatawan sa lahat ng mga one-off na artifact tulad ng sining, mga tiket sa lottery, mga espesyal na access key, atbp.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.