Ano ang Ethereum?

Oct 21, 2021 1 min read
Ano ang Ethereum?

Ang Ethereum ay isang cryptocurrency network na inilunsad noong taong 2015. Ang currency na ito ay kilala bilang Ether (ETH), at kagaya ng Bitcoin, ay nagsimula sa ‘Proof of Work’ consensus na algoritmo. Ang Ethereum ay mabilis na nakakuha ng mga gumagamit nito sa buong mundo, at ngayon ay isa na sa pinakamalaking platform upang mag-host ng mga desentralisadong aplikasyon. Ito rin ay tahanan ng pinakamaraming aktibidad ng mga developer. Ang pinaka-natatanging katangian ng network ng Ethereum ay ang iminungkahing Proof of Stake consensus algorithm, at ang kakayahang mag-host ng mga smart contracts.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.