Ano ang Desentralisadong Merkado?

Oct 21, 2021 1 min read
Ano ang Desentralisadong Merkado?

Ang merkado ng cryptocurrency ay tipikal na desentralisado, ito ay nangangahulugan na ang teknolohiya ang nagbibigay daan sa mga kalahok na direktang makitungo sa bawat isa sa halip na magtiwala sa isang sentralisadong awtoridad kagaya ng bangko. Kung ang lahat ay gumagana tulad ng nararapat, ang mga tao ay hindi na kailangang nasa parehong lugar upang matagumpay na makagawa ng isang transaksyon, kailangan lamang nilang kumonekta sa isang node ng network na magpapasa sa kanilang data. Ang isang disentralisadong merkado ay isang magandang halimbawa ng isang peer-to-peer network.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.