Likidite Havuzları Nedir?

Dec 22, 2021 1 min read
Likidite Havuzları Nedir?

Likidite havuzları en basit haliyle, belirli bir piyasaya likidite sağlamak ve karşılığında ödüller üretmek için kullanılan toplu bir fon havuzudur.

Likidite, herhangi bir piyasada bir varlığın ne kadar hızlı ve hangi fiyattan satılabileceği arasındaki dengeyi sağlayan önemli bir özelliktir. Tarihsel olarak nakit, en likit varlık olarak kabul edilir çünkü mal ve hizmetler için herhangi bir değer kaybı olmaksızın anında “satılabilir”. Böylesine yüksek likiditeye sahip bir varlığın her zaman hazır alıcıları ve satıcıları vardır. Likit olmayan, yani likiditesi düşük olan bir piyasada, bir varlığın hızla satılabilmesi için iskonto edilmesi gerekir. Bunun nedeni, varlığın değerinin belirsiz olması veya varlık için büyük bir pazarın bulunmaması olabilir.

Piyasa yapıcıları olarak bilinen kuruluşlar, bir piyasaya likidite sağlayan kuruluşlardır. Temel hizmetleri, satın alma veya satma emrini işleyip geçmesi gereken bir işlemin aciliyetini sağlamaktır. Spekülatörlerin davranışlarını tamamladıkları için piyasa yapıcıları, piyasanın devamlılığı için çok önemlidir. Spekülatörler, varlıkların fiyatının gelecekte nasıl değişebileceğine dair tahminlerine dayanarak varlıkları çeşitli süreler boyunca satın alma ve elde tutma temelinde çalışırlar.

DeFi’de likidite havuzlarının uygulamalarından biri, piyasaya likidite sağlamak için bir havuzda fon tutan ve daha sonra ödüllerini havuzun sağlayıcılarına dağıtan AMM’lerdir (automated market makers - otomatik piyasa yapıcıları). AMM’ler, geleneksel finansta aynı işlevi gören büyük piyasa yapıcı kurumlara merkeziyetsiz bir alternatiftir. DeFi’deki diğer likidite havuzu uygulamaları, verim çiftçiliği, merkeziyetsiz sigorta ve topluluk yönetimidir.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.