Czym są pule płynności?

Sep 20, 2021 1 min read
Czym są pule płynności?

Pule płynności w najprostszym ujęciu to zbiorowa pula środków, która służy do zapewnienia płynności na danym rynku i generowania przychodu dla dostawców płynności.

Płynność jest ważną cechą każdego rynku, która wiąże się z kompromisem między szybkością sprzedaży aktywów a ceną. Historycznie rzecz biorąc gotówka jest uważana za najbardziej płynne aktywo, ponieważ można ją „sprzedać” za towary i usługi natychmiast bez utraty wartości. Tak wysoce płynne aktywa zawsze mają gotowych nabywców i sprzedawców. Na rynku, który jest niepłynny, tj. o niskiej płynności, aktywa muszą zostać zdyskontowane, aby można je było szybko sprzedać. Dzieje się tak ponieważ wartość aktywów jest niepewna lub po prostu nie istnieje dla nich duży rynek.

Podmioty, które dostarczają płynność rynkowi są znane jako animatorzy rynku. Czyli użyczają swoich aktywów, aby inni mogli nimi handlować-wymieniać swoje aktywa na inne. Dzięki animatorom rynku możliwe jest wykonanie natychmiastowej transakcji. Ich obecność ma kluczowe znaczenie dla kondycji rynku, gdyż uzupełniają zachowania spekulantów. Spekulanci działają na zasadzie kupowania i utrzymywania aktywów przez różne okresy czasu w oparciu o swoje przewidywania dotyczące zmiany ceny aktywów w przyszłości.

W DeFi wykorzystuje się AMM (automatycznie animatorzy rynku). Są to połączone fundusze dostawców płynności, które zapewniają płynność danemu rynkowi. Za każdą przeprowadzoną transakcję AMM pobiera niewielką opłatę, która dzielona jest proporcjonalnie między dostawców płynności. AMM to zdecentralizowana alternatywa dla dużych instytucji tworzących rynek, które pełnią tę samą funkcję w tradycyjnych finansach.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.