Czym są Aktywa Syntetyczne?

Oct 25, 2021 1 min read
Czym są Aktywa Syntetyczne?

Aktywa syntetyczne są formą kryptowalut, które czerpią swoją wartość z innych aktywów w ekosystemie, które mogą znajdować się w łańcuchu bloków lub poza nim. Są rodzajem instrumentów pochodnych.

Instrumenty pochodne, w tradycyjnym ujęciu, to kontrakty, które dają ich właścicielom specjalne prawa do kupna lub sprzedaży określonych aktywów po z góry ustalonych cenach. Instrumenty pochodne to sposób na przejęcie lub odciążenie ryzyka w bardziej wyrafinowany i lewarowany sposób, niż byłoby to możliwe przy bezpośrednim posiadaniu aktywów.

Aktywa syntetyczne przybierają zatem postać tokenów, które są cyfrowymi reprezentacjami ich instrumentów pochodnych. Przenoszą istniejące zalety kryptowalut, takie jak tworzenie bez zezwolenia i globalna płynność, jednocześnie przezwyciężając kluczowy problem tradycyjnych instrumentów pochodnych: ryzyko partii centralnej. Oznacza to, że nie ma centralnej partii posiadającej uprzywilejowaną kontrolę nad tworzeniem i likwidacją instrumentów pochodnych.

Aktywa syntetyczne są również niezwykle obiecujące ze względu na ich zdolność do tokenizacji dowolnych aktywów ze świata rzeczywistego w łańcuchu bloków. Widzieliśmy już przykłady aktywów syntetycznych śledzących wartość dużych spółek notowanych na giełdzie i innych powszechnie notowanych towarów, takich jak złoto. Ta sama technologia może objąć wiele innych form artefaktów kulturowych (np. memy, muzyka, obrazy) i przywilejów prawnych (np. krótkoterminowy wynajem domów).

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.